Canmake完美造型师眼影婴儿米色

¥1,470 

这个产品目前已经卖完了。

如果希望在可用时收到通知,请填写以下表格。

Canmake Perfect Stylist Eye Shadow Baby Beige
Canmake Perfect Stylist Eye Shadow Baby Beige

详细信息

精致的粉末会粘在眼睑上并防止变色。 可以在顶部应用透明的闪闪发光的阴影,以增加外观的边缘。 Canmake完美造型师眼影有多种色调,非常适合您欣赏。

Canmake Perfect Stylist Eye Shadow Baby Beige
Canmake Perfect Stylist Eye Shadow Baby Beige